Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASITürkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika'nın amacı Kanun düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

İşbu NBI GİYİM A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), NBI GİYİM A.Ş. (“Şirket”) tarafından müşteri, ziyaretçi, tedarikçi ve diğer üçüncü kişilerin başta olmak üzere Şirketimiz çalışanları dışındaki gerçek kişilere ait Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

İşbu Politika kapsamında kullanılan kavramlara ilişkin tanımlara kişisel verilerin korunması mevzuatı da dikkate alınarak EK-1’de yer verilmiştir.1) TanımlarKAVRAMLAR

TANIMLAR

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim hâle getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi/ Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri

İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri kayıt sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.Veri Gizliliğine İlişkin İlkelerKanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

Doğruluk ve güncellik: Şirketimiz, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Şirketimiz, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz, kişisel verileri, Kanun ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, Şirketimiz prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıKişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, aşağıda yer alan buna ilişkin şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(i) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(ii) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iii) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(iv) Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(v) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vi) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 1. b. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.Toplanan Kişisel VerilerinizŞirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir.

Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi: Adı soyadı, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik Numarası vb.
 • İletişim Bilgisi: Adres Numarası, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon Numarası vb.
 • Özlük verisi: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.
 • Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ziyaretçi ve müşterilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.
 • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.
 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.
 • Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.
 • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.
 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: fotoğraflar, kamera kayıtları vb.
 • Kılık ve Kıyafet: Kılık kıyafete ilişkin bilgiler v.b
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.
 • Çalışan Adayı Bilgisi: Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.
 • Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri: Özellikle çalışan adaylarına referans olan kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler.
 • İlgi Alanı Bilgisi: Özellikle çalışan ve çalışan adaylarının ilgili alanlarına ilişkin bilgiler.
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.)
 • Sigorta Bilgisi (Özel sağlık sigortası, kasko bilgileri vb.)

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup Şirketimiz tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilmektedir.Kişisel Veri İşleme AmaçlarımızElde edilen Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarıyla uyumlu olarak ve aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmektedir:

Ana Amaçlar

Alt Amaçlar

Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi
 • Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası
 • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi
 • Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası

Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası

 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası
 • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası
 • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi

Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi

 • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası
 • Araç kullanıcılarına yönelik operasyonların planlanması ve icrası ile araç kiralama sözleşmelerinin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirket dışı eğitim/ burs verme/ destek verme gibi faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 • İş Sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirket faaliyetlerinin şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
 • Şirket ve yerleşkelerinin ve şirketin ilişki içerisinde olduğu tarafların fiziki ve/veya elektronik ortamlarının güvenliğinin temini
 • Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması
 • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası
 • Şirkete giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrasıKişisel Verilerin SaklanmasıŞirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri https://www.newbalance.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde bulunan KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel Verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, aşağıdaki tablo uyarınca 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda Şirketimiz, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verileriniz, Şirketimizin hisse satışı gibi yollarla kısmen veya tamamen el değiştirmesi veya birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye konu olması halinde de aktarıma konu olabilecektir. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizin aktarılması halinde, verilerin aktarıldığı tarafın da bu Politikada yer alan işleme ve aktarım kurallarına uygun hareket etmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ise ancak;

 • Açık Rızanızın bulunması, veya
 • Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması veya
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması koşulu ile,gerçekleştirebilecektir.

VERİ AKTARIM TARAFLARI

TANIM-KAPSAM

AMAÇ

İş Ortağı

Şirketimizin ticari, hukuki ve idari faaliyetleri sırasında işbirliği yaptığı taraflar anlamına gelmektedir.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini sağlanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Tedarikçi

Şirketimiz faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan konularda ürün ve/veya hizmet tedariki sağlayan taraflar anlamına gelmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan ürün ve/veya hizmetlerin tedarik edilebilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları anlamına gelmektedir.

Yetkili kamu kurumları tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.

Kanunen Yetkili Özel Kişiler

Yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişileri anlamına gelmektedir.

Yetkili özel kişiler tarafından yönlendirilen taleplerin karşılanması amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı yapılmaktadır.  Veri Güvenliği  Şirketimiz, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgileri KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI’ndan edinebilirsiniz.  Veri Sahiplerinin hakları  Kanun’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

  • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
   • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
   • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.  Veri Sahipleri Tarafından Hakların  Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Sitesi B Blok No: 7 İç Kapı No: 152 Kağıthane - İstanbul adresi adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu nbigiyim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

  Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir.

  Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

  İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NBI GİYİM A.Ş. (“Şirketimiz”)tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; /kisisel-verilerin-korunmasiinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan NBI GİYİM A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir

  2. İşlenen Kişisel Veriler

  Kimlik: Ad Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet

  İletişim: Telefon Numarası, E-mail adresi, Adres

  İşlem Güvenliği Verisi: İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adres bilgileri

  Diğer Bilgiler: Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler, İstek ve önerilerinize ilişkin mesajınız, Sipariş bilgisi, Alışveriş geçmişi

  3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Kişisel verilerinizi;

  • Üyelik formunu doldurmanız halinde üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi,
  • Siparişlerinizin eksiksiz bir şekilde tarafınıza ulaştırılması için gerekli operasyon ve çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Alışverişiniz sonucu adınıza fatura düzenlenmesi,
  • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,
  • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanması,
  • İnternet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
  • Size özel kampanya ve ayrıcalıklardan haberdar edilmeniz
  amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, http://www.newbalance.com.tr internet adresini ziyaret etmeniz ile birlikte üyelik formunun doldurulması, siparişte bulunulması vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

  Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;

  • Alışverişiniz sonucu adınıza fatura düzenlenmesi,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Üyelik formunu doldurmanız halinde üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi,
  • Siparişlerinizin eksiksiz bir şekilde tarafınıza ulaştırılması için gerekli operasyon ve çalışmaların planlanması ve icrası,

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanması,
  • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanması,
  • İnternet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

  Açık rızanıza istinaden;

  • Size özel kampanya ve ayrıcalıklardan tarafınıza gönderilen ticari elektronik iletiler vasıtasıyla haberdar edilmeniz

  5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

  6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Maslak Mah. Maslak Meydanı Sk. Beybi Giz Plaza No:1/55 34485 Sarıyer-İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu nbigiyim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  MÜŞTERİ PAZARLAMA, SATIŞ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NBI GİYİM A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.newbalance.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan NBI GİYİM A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

  İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

  1. 2. Müşterilerin İşlenen Kişisel Verileri:

  Kimlik Bilgileri: Ziyaretçi tarafından verilen Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,

  İletişim Bilgileri: Ziyaretçi tarafından verilen telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,

  Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

  Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

  Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları v.b.

  Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

  Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

  Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

  Diğer veriler; Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Talep Şikayet Bilgisi.

  1. 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

  Toplanan Kişisel verileriniz;

  • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
  • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
  • Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
  • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
  • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası
  • Çalışanların sözleşmeleri kapsamında yapılması gereken ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;
  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

  gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

  1. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde ve mağazalarında kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimize ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimizin şubeleri, Şirketimiz elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

  Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
  • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
  • Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

  Açık rızanıza istinaden;

  • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya ilişkin e-ticari iletilerin gönderilmesi

  1. 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

  1. 6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Sitesi B Blok No: 7 İç Kapı No: 152 Kağıthane - İstanbul  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu nbigiyim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

  TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

  1. 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NBI GİYİM A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.newbalance.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan NBI GİYİM A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

  2. Tedarikçilerin İşlenen Kişisel Verileri:

  Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası,

  İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve diğer iletişim bilgileri,

  Lokasyon Bilgileri: Bulunduğu yerin konum bilgileri

  Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

  Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

  Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri

  Diğer veriler; Görsel ve işitsel kayıtlar, Araç, plaka ve ruhsat bilgileri, Talep şikayet bilgisi, Risk yönetimi

  3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

  Kişisel verileriniz;

  • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
  • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
  • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;
  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

  gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimiz ve Şirketimiz bayilerinde ve mağazalarında kullanılan matbu formlar ve cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar; Şirketimiz, Şirketimizin mağazaları ve iş ortaklarına ait telefon/çağrı merkezleri, Şirketimize ait elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları, Şirketimizin mobil uygulamaları, güvenlik kameraları (CCTV) vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

  Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

  • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
  • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
  • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
  1. 5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, iştiraklerimiz, yurt içinde yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

  6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sultan Selim Mah. Hümeyra Sk. Nef 09 Sitesi B Blok No: 7 İç Kapı No: 152 Kağıthane - İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu nbigiyim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

   Formun Üstü

   KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

   1. AMAÇ VE KAPSAM

   NBI GİYİM A.Ş. (“Şirketimiz”), ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklanan hukuki sorumlulukları gereğince, kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) ilgili mevzuat kapsamında gerekli saklama ve imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir.

   28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak hazırlanmış olan bu Politikanın amacı; Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreler ile silinme, yok edilme ya da anonim hale getirilme süreçlerinin belirlenmesi ve bu süreçlerde görev alacak kişilerin rol ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

   Bu Politika’nın kapsamını; kişisel verilerin azami saklama süreleri ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması ve imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler, Şirketimiz bünyesinde ilgili süreçlerin yürütülmesinde görev alan birimler ile kayıt ortamları oluşturmaktadır;

   2. TANIMLAR

   Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

   Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

   Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

   Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

   Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

   Veri Sorumlusu: Tüzel kişi olarak NBI GİYİM A.Ş.’yi,

   KVK Komitesi: Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Komitesi, Veri Sorumlusu tarafından atanmış Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri kapsamında oluşturulmuş süreçlerin idari takibini yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,

   İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

   Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

   Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

   İmha: Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

   Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

   Kişisel Veri İşleme Envanteri: Kişisel Verileri işleme faaliyetlerinin; Kişisel Verilerin işlenme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturulan ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, aktarımı öngörülen Kişisel Verilerin ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin açıklanarak detaylandırıldığı envanteri,

   Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası/Politika: Veri sorumlularının, Kişisel Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları iş bu politikayı,

   Periyodik İmha: Kanun’da yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

   İlgili Kullanıcı: Kişisel Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusu’ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri ifade eder.

   Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

   VERBİS: Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi

   3. KAYIT ORTAMLARI

   Şirketimiz faaliyetleri sırasında çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ile tedarikçi çalışan ve yetkililerinden kişisel veri toplanmakta olup, toplanan kişisel veriler aşağıda gösterilen ortamlarda ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde saklanmaktadır:

   • Elektronik Ortamlar
   1. 1. Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)
   2. 2. Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
   3. 3. Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti-virüs vb. ) ü Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
   4. 4. Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
   5. 5. Optik diskler (CD, DVD vb.)
   6. 6. Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
   7. 7. Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

   • Elektronik Olmayan Ortamlar
   1. 1. Kağıt
   2. 2. Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, servis formları, iş başvuru formları)
    1. 3. Diğer yazılı, basılı, görsel ortamlar

   1. 4. SORUMLULUK

   Bu Politika’nın yayımlanması, güncel tutulması ve uygulanmasının izlenmesi amacıyla Şirketimizi Yönetim Kurulu tarafından; KVK Komitesi oluşturulacak ve tüm bu hususlar ile ilgili olarak KVK Komitesi yetkili kılınacaktır. KVK Komitesi; İnsan Kaynakları Müdürü, İdari İşler Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü’nden oluşacaktır. KVK Komitesi aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir;

   • Kişisel Verilerin saklama süresine uygunluğunu sağlamak,
   • Periyodik imha döneminde kişisel veri imha sürecinin yönetimini gerçekleştirmek,
   • Politika’yı asgari olarak yıllık bazda gözden geçirmek,
   • Politika’yı esas alarak işlem kurallarını detaylı düzenleyecek Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü ve gerekli gördüğü diğer prosedürleri düzenlemek ve yayımlamak,
   • Politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımını yapmak, uygun gördüğü kişileri yetkilendirmek ve Kanun’a uyum konusundaki eğitimleri organize etmek,
   • Kanunun 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını takip etmek ve denetimini planlamak,
   • Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, uygulanmasını gözetmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
   • Kişisel Verileri işlenen gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibini yapmak ve Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
   • Kurul ile olan ilişkileri yürütmek.

   5. VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN SEBEPLER

   Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde,

   a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

   b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

   c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

   ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

   d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

   ilkelerine uyulması şart koşulmuştur. Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

   5.1. HUKUKİ SEBEPLER

   • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
   • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
   • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
   • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
   • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
   • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
   • 4857 sayılı İş Kanunu,
   • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

   5.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

   Şirketimiz bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya “https://www.newbalance.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

   6. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

   ŞİRKETİMİZ, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

   İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

   6.1. TEKNİK TEDBİRLER

   Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

   Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

   Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

   Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

   Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

   Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

   Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

   Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

   Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

   Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

   Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

   Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

   Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

   Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

   Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

   Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

   Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

   Sızma testi uygulanmaktadır.

   Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

   Şifreleme yapılmaktadır.

   6.2.İDARİ TEDBİRLER

   Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

   Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

   Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

   Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

   Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

   İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

   Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

   Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

   Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

   Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

   Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

   Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

   7. VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

   Şirketimiz bünyesinde saklanan kişisel veriler;

   • · İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
   • · İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
   • · Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
   • · Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirketimiz tarafından kabul edilmesi,
   • · Şirketimizin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
   • · Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında,

   Şirketimiz tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   7. İMHA YÖNTEMLERİ

   7.1.VERİLERİN SİLİNMESİ

   Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilme işlemidir.

   Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler, hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Bu kapsamda, ilgi veriler üzerinde karartma yöntemi kullanılabilmektedir. Karartma yöntemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak diğer kullanıcılarca görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

   Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler, silinirken verinin bir daha kurtarılamayacak biçimde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

   7.2. VERİLERİN YOK EDİLMESİ
   Kişisel Verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

   Bu tür ortamlarda yer alan verilerden saklanma süresi sona erenler, fiziksel yok etme ya da üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

   Ağ Cihazları: Switch, router vb.’de manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

   Flash Tabanlı Ortamlar: İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

   Sim Kart ve Sabit Hafıza Kartları: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

   Optik Diskler: Fiziksel yöntemlerle yok edilir.

   Veri Kayıt Ortamı Sabit Olan Yazıcı, Parmak İzli Kapı Geçiş Sistemleri: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

   Kağıt vb. ortamlar: Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler, kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir.

   7.3.VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

   Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir. Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Kişisel Verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Anonim hale getirilmiş Kişisel Verilerin çeşitli müdahalelerle tersine döndürülmesi ve anonim hale getirilmiş verinin yeniden kimliği tespit edici ve gerçek kişileri ayırt edici hale dönüşmesi riski olup olmadığı araştırılarak ona göre işlem tesis edilmesi esas alınır.

   8. VERİLERİN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDAKİ SAKLAMA SÜRELERİ

   Şirketimiz bünyesinde saklanan tüm Kişisel Veriler için saklama süreleri belirlenir. Saklama süreleri belirlenirken öncelikle ilgili mevzuat, ilgili mevzuat ile öngörülen bir süre yoksa Kişisel Veri işleme amacı için gereken süre göz önünde bulundurulur. İlgili sürelere Kişisel Veri Envanteri’nde ve VERBİS’te yer verilir.

   Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde bahsi geçen Kişisel Veriler, zamanaşımı süresini kesen ya da durduran herhangi bir hukuki durum olmadığı takdirde, aşağıdaki tabloda yer alan yasal düzenlemeler gereği saklanır ve saklama süresini takip eden ilk periyodik imha tarihinde imha edilir.

   Veri Kategorisi

   Veri Saklama Süresi

   1-    Kimlik

   Hukuki ilişki + 20 Yıl

   2-    İletişim

   Hukuki ilişki + 20 Yıl

   3-    Lokasyon

   İş akdinin sona ermesi + 10 yıl

   4-    Özlük

   İş akdinin sona ermesi + 10 yıl

   5-    Hukuki İşlem

   İlgili mahkeme kararı kesinleşene veya zamanaşımı süreleri dolana kadar

   6-    Müşteri İşlem

   Hukuki ilişki + 10 Yıl

   7-    Fiziksel Mekan Güvenliği

   1 Ay

   8-    İşlem Güvenliği

   İş Akdi Sona Erene Kadar

   9-    Risk Yönetimi

   Hukuki ilişki + 10 Yıl

   10- Finans

   Hukuki ilişki + 10 Yıl

   11- Mesleki Deneyim

   İş akdinin sona ermesi + 10 yıl

   12- Pazarlama

   Son işlem + 10 yıl

   13- Görsel ve İşitsel Kayıtlar

   1 Ay

   14- Dernek Üyeliği

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   15- Vakıf Üyeliği

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   16- Sendika Üyeliği

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   17- Sağlık Bilgileri

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   18- Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   19- Biyometrik Veri

   İş akdi veya ilgili yetkilendirme sona erene kadar

   20- İlgi Alanı Bilgisi

   Başvuru olumsuz sonuçlanması durumunda imha periyoduna kadar, iş akdinin sona ermesi+10 yıl

   21- Sigorta Bilgisi

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   22- Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   23- Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   24- Çalışan Adayı Bilgisi

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   25- Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl

   26- Talep Şikayet Bilgisi

   İş akdinin sona ermesi + 10 Yıl   9. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

   Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirketimiz, periyodik imha süresini 6 ay olarak [UKA1] belirlemiştir.

   Buna Şirketimiz’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde ilgili talep kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa Şirketimiz talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamı ortadan kalkmamışsa ilgili talep gerekçesi açıklanarak reddedilir. Talepler her durumda 30 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bildirilir.

   Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

   10.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

   Politika, ihtiyaç duyuldukça KVK Komitesi tarafından gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

   11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

   Bu Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Bu tarih itibariyle geçerli ve bağlayıcı kabul edilir.

   Veri Sahibi Başvuru Formu